Chrám sv. Bartoloměje


Děkanský chrám sv. Bartoloměje je dominantou a nejcennější historickou památkou Kolína. Jeho stavba byla zahájena již krátce po založení královského města v polovině 13. století. Je ovšem pravděpodobné, že raně gotický chrám vyrostl na místě staršího kostela, který mohl mít souvislost se starším osídlením této lokality v raném středověku. Stavba chrámu, jehož stavebníkem byl král Přemysl Otakar II., byla zahájena v 60. letech 13. století vybudováním nezachovalého raně gotického chóru a vztyčením obvodových zdí rozlehlého síňového trojlodí. Nejspíše v 70. letech 13. století následovala druhá etapa výstavby, při níž bylo trojlodí podle pozměněného projektu zaklenuto. Zřejmě až kolem roku 1300 byly dokončeny vysoké osmiboké věže při západním průčelí. Roku 1349 kostel těžce poškodil požár. K jeho obnově byl císařem Karlem IV. povolán architekt Petr Parléř, který od roku 1356 řídil stavbu svatovítské katedrály v Praze. V Kolíně v letech 1360 - 1378 uskutečnil na místě původního presbytáře stavbu katedrálního chóru. Vrcholně gotické úpravy kostela, které podporovali nejvýznamnější kolínští měšťané, však pokračovaly až do konce 14. století. Na konci 15. století došlo k několika drobnějším stavebním úpravám, které vyvolalo zejména statické narušení severní věže v roce 1497. Siluetu chrámu roku 1504 doplnila vysoká hranolová zvonice, vybudovaná stavitelem Bartošem, do níž byly přeneseny zvony z poškozené severní věže.
V první polovině 17. století byl chrám těžce postižen událostmi třicetileté války. Jeho obnova probíhala s velkými potížemi, které způsoboval nedostatek finančních prostředků. Teprve na konci 17., a zvláště v průběhu 18. století mohl být interiér chrámu postupně vybavován nákladným barokním mobiliářem, mezi nímž vynikala řada cenných uměleckých děl. Roku 1733 nechal děkan Antonín Formandl vybudovat v sousedství kostela architektonicky pozoruhodnou kostnici. Její vnitřní prostor s výzdobou sestavenou z lidských ostatků byl koncipován jako dobově oblíbené „Memento mori“.
V roce 1796 byl chrám zpustošen velkým požárem, který zničil všechny krovy a těžce poškodil vnitřní vybavení. K důkladné obnově kostela bylo přistoupeno až v polovině 19. století z iniciativy kaplana a pozdějšího kolínského děkana Jana Svobody († 1889). V roce 1878 byl založen “Spolek na dostavění děkanského chrámu v Kolíně“, který zahájil puristickou rekonstrukci kostela, vedenou podle tehdejších představ o památkové péči. Autorem projektu obnovy, dokončené roku 1910, byl pražský architekt a stavitel svatovítské katedrály Josef Mocker.
Interiér chrámu obsahuje řadu cenných uměleckých památek. Z nejvýznamnějších je třeba připomenout gotické pastoforium (schránka pro uložení Nejsvětější svátosti), zhotovené kolem roku 1370 podle návrhu Petra Parléře, cínovou křtitelnici od kutnohorského mistra Ondřeje Ptáčka z roku 1495, barokní oltáře sv. Barbory a sv. Kříže se sochařskou výzdobou od Ignáce Rohrbacha, obraz „Umučení sv. Bartoloměje“ od Petra Brandla z roku 1734, soubor pozdně barokních obrazů od Josefa Kramolína a cyklus reliéfů Křížové cesty od Františka Bílka z let 1910 – 1913.
Součástí chrámového areálu je také nejlépe zachovalý úsek městského opevnění se dvěma pásy hradebních zdí z druhé poloviny 13. století. K nim přiléhají budovy dvou nejstarších kolínských škol – Stará farní škola z doby před rokem 1345 a Nová farní škola z roku 1612. V Nové farní škole se dnes nachází expozice Regionálního muzea v Kolíně.

3D prohlídka Chrám sv. Bartoloměje

3D prohlídka Chrám sv. Bartoloměje - interiér

St. Bartholomew’s church


St. Bartholomew\’s church is the dominant and most valuable historical monument in Kolín. Its construction started shortly after the founding of the royal town in the middle of the 13th century. It is likely that the early Gothic church was built on the site of an older church, which could be related to the older settlement of this area in the Early Middle Ages. The church construction started by King Ottokar II. in the 1260s , he built the early Gothic chancel (it is not preserved) and the perimeter walls of the vast three-aisled hall. Probably in the 1270s, a second phase of construction followed, in which the three-aisled hall was vaulted according the project. Apparently around 1300 the high octagonal tower at the western front was completed. In 1349 the church was severely damaged by fire. Emperor Charles IV. summoned the architect Peter Parler for its renovation. From the year 1356 Peter Parler directed the building of the St. Vitus Cathedral in Prague. In the years 1360 – 1378 he worked on the construction of the cathedral choir in Kolín in the place of a former presbytery. The major Gothic church adjustments, which were supported by the most influential Kolín townspeople, continued until the end of the 14th century. At the end of the 15th century, there were some small structural modifications, which resulted in the static distortion of the north tower in 1497. In 1504 the high prismatic bell tower was added to the cathedral silhouette, built by the architect Bartholomew, in which the bells were transferred from the damaged north tower.
In the first half of the 17th century, the church was heavily affected by the events of the Thirty Years' War. Its restoration was carried out with great difficulties, which caused a shortage of funds. Only at the end of the 17th and especially during the 18th century, the interior of the church was able to be gradually equipped with costly Baroque furniture, amongst which there was a number of valuable works of art. In 1733 Dean Anton Formandl built the architecturally remarkable ossuary in the church surroundings. Its decorated interior space comprising human remains was conceived as a time-favourite "Memento mori".
In 1796 the church was devastated by a great fire which destroyed all the trusses and heavily damaged the interior. In the 19th century a thorough restoration of the church was taken up from the initiative of the chaplain and later Dean of Kolín Jan Svoboda († 1889). In 1878 the "Society for completion of the church in Kolín," was founded and started a purist reconstruction of the church. The reconstruction was encouraged by the former notions of heritage preservation. The author of the restoration project, completed in 1910, was the architect and builder of Prague\’s St. Vitus Cathedral Josef Mocker.
The interior of the church contains a number of valuable works of art. The most important to be mentioned is the Gothic pastoforium (a box for safe keeping of the Blessed Sacrament), made around 1370, designed by Peter Parler, the tin font by Kutná Hora artist Andrew Ptáček from 1495, the Baroque altars of St. Barbara and The Holy Cross with sculpture decoration by Ignaz Rohrbach, the painting "The Martyrdom of St. Bartholomew" by Peter Brandl from 1734, a collection of the late Baroque paintings by Josef Kramolín and a series of reliefs of The Stations of the Cross by František Bílek from 1910 - 1913.
Part of the church complex is also the best preserved section of the city walls with two strips of fortification walls from the 13th century. Two buildings of the oldest Kolín schools are adjacent to them - the Old Parish School from the time before 1345, and New Parish School from the year 1612. In the New Parish School there is a museum exhibition nowadays.

3D preview St. Bartholomew’s Cathedral

3D preview St. Bartholomew’s Cathedral - interior

Galerie