Karlovo náměstí a radnice


Centrem života historického i současného Kolína bylo vždy Karlovo náměstí. Jeho pravidelná pravoúhlá plocha o rozloze přibližně 14500 m2 byla vymezena již při založení města v polovině 13. století. Náměstí původně sloužilo především jako tržiště, jehož význam se odvíjel od polohy města na tzv. Trstenické stezce - jedné z nejdůležitějších obchodních tras, spojující Prahu s Moravou a východní Evropou. Konaly se zde rovněž různé církevní i světské slavnosti, často zde při svém průchodu Kolínem tábořila vojska.
Nejvýznamnější budovou na náměstí je radnice. Její jádro tvoří gotický dům měšťanské rodiny Kollerů (čp. 78), který obec zakoupila v roce 1494 od Jana Dobřenského z Dobřenic. Dnešní podobu radnice získala při neorenesanční přestavbě v letech 1887 – 1889, uskutečněné stavitelem Janem Klecanským podle návrhu architekta Jana Wejrycha. Na konci 19. století byl k původní radnici připojen sousední dům čp. 77, vybudovaný roku 1750 na místě někdejší obecní hospody jako vojenská kasárna. V letech 1898 - 1899 byl podle projektu Jana Wejrycha a Jana Zeyera nahrazen novostavbou v neorenesančním slohu, a tak stylově sjednocen s vlastní radnicí. Průčelí budovy zdobí malby od Adolfa Liebschera, představující výjevy z dějin města, a alegorické sochy od Josefa Maudera, Vilíma Amorta a Ludwiga Wurzela. Pozornost si zaslouží i zadní (severní) trakt budovy, viditelný z radničního dvorku. Při přestavbě zde bylo odhaleno původní gotické průčelí s hrotitými okny a portály. Na dvoře radnice se nachází plaketa, vytvořená v roce 1996 Jaroslavem Hylasem, která připomíná zakladatele moderní pantomimy Jeana Gasparda Deburau, jenž se narodil v roce 1796 v objektu tehdejších kasáren. Z interiérů má nejbohatší výzdobu obřadní síň v prvním patře, vybavená původním neorenesančním mobiliářem z roku 1899. Na její stěně je zavěšen impresionistický triptych “Kolín ve třech denních dobách“, který v roce 1926 vytvořil Václav Radimský, působící v mládí ve Francii jako žák Clauda Moneta.
Kromě radnice obklopuje náměstí dalších dvacet dva domů, z nichž u většiny zůstalo pod pozdějšími přestavbami zachováno původní středověké jádro ze 13. a 14. století. Jejich dnešní průčelí podávají cenné svědectví o charakteru zdejší měšťanské architektury v období baroka, klasicismu a historismu. V první polovině 20. století byla zástavba náměstí doplněna o dvě kvalitní ukázky moderní architektury - budovu bývalé Městské spořitelny (dílo architektů Jana Kotěry a Jindřicha Freiwalda z let 1924 – 1925) a funkcionalistický obchodní dům firmy Baťa (dílo stavitele Františka Záruby z let 1930 – 1932). Pozornost ovšem upoutávají především barokní průčelí domů „U zlaté štiky“ (čp. 7), „U černého orla“ (čp. 91) a „U zlatého lva“ (čp. 90) v jihozápadním koutě náměstí, která jsou dílem kolínského stavitele Josefa Jedličky z 30. let 18. století.
Střed Karlova náměstí zdůrazňuje neoklasicistní kašna z roku 1870, do jejíž obruby jsou zasazeny dvě litinové kartuše s reliéfním městským znakem. V sousedství kašny se tyčí barokní mariánský sloup z roku 1682. Postaven byl na paměť odvrácení velké epidemie moru, které v roce 1680 na území kolínské farnosti podlehlo 826 lidí. Původní monument, nesoucí na vrcholu sochu P. Marie Immaculaty, byl v roce 1763 na počest ukončení sedmileté války rozšířen o balustrádu se sochami sv. Gotharda, Floriána, Jana a Pavla. Ve druhé polovině 20. století byla veškerá sochařská výzdoba sloupu nahrazena kopiemi.

3D prohlídka Karlovo náměstí a radnice

Karlovo náměstí and the Town Hall


Karlovo náměstí (Charles square) has always been the centre of life in historical and present-day Kolín. Its regular rectangular area of ​​approximately 14500 m2 was already defined in the founding of the town in the 13th century. The square originally served primarily as a marketplace, whose importance was based on the location of the town on the so-called Trstenice trail - one of the most important trade routes linking Prague to Moravia and Eastern Europe. Various religious and secular celebrations were also held there, and troops often camped there when passing through Kolín.
The most notable building in the square is the Town hall. Its core consists of the Gothic town house of the Koller family (No. 78) that was bought by the town from Jan Dobřenský of Dobřenice in 1494. The town hall acquired today´s appearance during the neo-renaissance reconstruction in the years 1887 - 1889, done by the architect Jan Klecanský and designed by the architect Jan Wejrych. At the end of the 19th century the original Town hall was connected to neighbouring house No. 77, built in 1750 on the site of a former local pub as a military barracks. In the years 1898 - 1899 it was replaced by a new building in neo-Renaissance style designed by Jan Wejrych and Jan Zeyer, and then unified stylishly with the town hall. The facade is decorated with paintings by Adolf Liebscher, representing scenes from the history of the town, and there are allegorical statues by Josef Mauder, Vilím Amort and Ludwig Wurzel. Note also the rear (northern) part of the building, visible from the town hall yard. During reconstruction, the original Gothic façade with pointed windows and portals was revealed. There is a plaque in the courtyard of the Town Hall, created in 1996 by Jaroslav Hylas, which commemorates the founder of modern mime Jean-Gaspard Deburau, who was born in 1796 in the house of the former barracks. The richest interior decoration can be found in the ceremonial hall on the first floor, furnished with original Neo-Renaissance furniture from 1899. The impressionistic triptych "Kolín in three periods," is hung on its walls. The triptych was created by Václav Radimský in 1926 who painted in France in his youth and was a student of Claude Monet.
In addition, the town hall square is surrounded by twenty-two other houses, of which the majority were later reconstructed although they preserved the original medieval core of the 13th and 14th centuries. Their current facade provides a valuable testimony of the character of the local urban architecture in the Baroque, Classical and Historical styles. In the first half of the 20th century, the square was complemented by two good examples of modern architecture - the building of the former City Savings Bank (the work of architect Jan Kotěra and Jindřich Freiwald from the years 1924 to 1925) and the functionalist department store Baťa (the work of architect František Záruba from the years 1930 - 1932). Note also the Baroque facades of the houses "U zlaté štiky" (No. 7, Golden pike), "U černého orla" (No. 91, Black eagle) and "U zlatého lva" (No. 90, Golden lion) in the southwest corner of the square, which is the work of Kolín´s architect Josef Jedlička from the 1730s.
In the centre of Charles square note the emphatic neoclassical fountain from 1870, there are two iron cartouches with the relief coat of arms planted in its frame. The baroque Marian column from 1682 rises next to the fountain. It was built in memory of averting a plague that caused the death of 826 people in the area of Kolín parish in 1680. In 1763 the original monument, bearing a statue of Mary Immaculate at the top, was expanded to honour the end of the Seven Years' War by the balustrade with statues of Saints Gotthard, Florian, John and Paul. In the second half of the 20th century all the sculptural decoration of the column was replaced by copies.

3D preview Karlovo náměstí and town hall

Galerie