Město Kolín


Královské město Kolín, poprvé připomínané roku 1261, má bohatou historii a v současnosti představuje úspěšně se rozvíjející průmyslové, správní a kulturní centrum regionu.
Městská památková rezervace, která je příkladem vyspělého středověkého urbanismu, návštěvníkům umožňuje shlédnout ucelený soubor architektonických památek. Siluetě Kolína dominuje chrám sv. Bartoloměje, na jehož výstavbě se podílel i význačný architekt Petr Parléř. Pozoruhodné jsou židovské památky dokládající dlouhodobou existenci a význam zdejší židovské komunity. Vedle četných původně středověkých a raně novověkých budov se zde nacházejí i hodnotné realizace moderní architektury. Zájemci o technické památky se mohou projet na řepařské drážce, která připomíná industriální rozvoj města.
Kolínskými rodáky jsou například stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan (1535–1604), proslulý mim Jean Gaspard Deburau (1796–1846), malíř vedut Vincenc Morstadt (1802–1875), spisovatelé Josef Svatopluk Machar (1864–1942) a Karel Leger (1859–1934), básník a germanista Otokar Fischer (1883–1938), malíři Václav Radimský (1867–1946) a Rudolf Kremlička (1886–1932), fotograf Josef Sudek (1896–1976) či technik a sociální myslitel Josef Popper-Lynkeus (1838–1921) a mnoho dalších. S Kolínem je profesně spojen kapelník a skladatel František Kmoch (1848–1912).
Dnešní Kolín nabízí řadu kulturních a sportovních zařízení. V Regionálním muzeu, synagoze, Městské galerií a v dalších výstavních prostorách se konají zajímavé umělecké a historické výstavy s řadou doprovodných akcí. Četnými návštěvníky jsou vyhledávány pravidelné koncerty a festivaly, včetně vyhlášeného festivalu Kmochův Kolín. Město žije pulzujícím životem a současně je místem poučení a oddechu.

3D prohlídka Cyklostezka u Masarykova mostu

3D prohlídka Rozhledna Vodárna

The town of Kolín


The royal town of Kolín, first mentioned in 1261, has a rich history and is currently a successfully growing industrial, administrative and cultural centre of the region.

Urban conservation of this advanced medieval town allows visitors to see a complete set of architectural monuments. Kolín's skyline is dominated by the Church of St. Bartholomew, the construction of which the prominent architect Peter Parler was involved in. Notable also, are Jewish monuments attesting to the long-term existence and importance of the local Jewish community. In addition to numerous original medieval and early modern buildings, valuable examples of modern architecture are also located there. Those interested in technical monuments can visit Kolín sugar beet railway that recalls the industrial development of the city.

Amongst Kolín´s natives can be found pond builder Jakub Krčín of Jelčany (1535-1604), renowned mime Jean Gaspard Deburau (1796-1846), painter of vedute Vincenc Morstadt (1802-1875), writer Josef Svatopluk Machar (1864-1942) and Karel Leger ( 1859-1934), poet and germanist Otokar Fischer (1883-1938), painter Václav Radimský (1867-1946) and Rudolf Kremlička (1886-1932), photographer Josef Sudek (1896-1976) and technician and social thinker Josef Popper-Lynkeus (1838-1921) and many others. The bandleader and composer František Kmoch (1848-1912) is professionally connected with Kolín.

Today, Kolín offers a variety of cultural and sporting facilities. Interesting art and historical exhibitions along with a variety of events are held in the Regional Museum, Synagogue, Town gallery and other exhibition places. Numerous visitors look forward to regular concerts and festivals, including the renowned Festival Kmoch´s Kolín. The town has a vibrant atmosphere and at the same time it is a place for learning and relaxation.

3D preview Bicycle Path at the Masaryk Bridge

3D preview Viewpoint water tower Kolín

Galerie