Památky na Kutnohorském předměstí


Východně od historického jádra Kolína se rozkládá Kutnohorské předměstí, jehož počátky jsou spojeny již se vznikem někdejšího královského města v polovině 13. století.
Na levé straně Kutnohorské ulice stojí budova bývalé Reální školy (dnešní Obchodní akademie), která roku 1860 nahradila nevyhovující Novou farní školu u chrámu sv. Bartoloměje. Rozlehlá pseudorománská stavba podle projektu Bedřicha Spudila náleží navzdory necitlivým novodobým úpravám k nejvýznamnějším památkám pozdního romantického historismu.
Další dominantou této části města je klášter kapucínů s kostelem Nejsvětější Trojice. Jeho raně barokní areál byl vybudován v letech 1666 – 1671 podle projektu řádového stavitele P. Bruna z Českých Budějovic. V letech 1739 - 1741 se klášter dočkal pozdně barokní přestavby. Další úpravy si vyžádala náprava škod po velkém požáru v roce 1796. Dnešní vzhled získal areál při rozsáhlé rekonstrukci v letech 1908 – 1913. V souladu s pravidly kapucínské řehole má konvent i kostel velmi skromnou architektonickou dispozici a uměleckou výzdobu. Interiér kostela je vybaven historizujícím mobiliářem z let 1908 - 1913, který byl stejně jako nástěnné malby zhotoven pod vlivem tzv. Beuronské školy, působící v okruhu benediktýnského kláštera v Praze Na Slovanech. Vedle klášterní brány stojí barokní sousoší sv. Barbory a Jana Nepomuckého se Staroboleslavským paládiem, které je dílem neznámého regionálního umělce z roku 1735.
V Kutnohorské ulici dále stojí pozoruhodná budova Městského divadla, která je jedním ze skvostů kolínské moderní architektury. Postavena byla v letech 1937 – 1939 podle projektu Jindřicha Freiwalda. Na nedalekém Husově náměstí najdeme další významné památky moderního umění – funkcionalistický kostel Církve československé husitské od žáka Jana Kotěry a Josefa Gočára Vladimíra Wallenfelse z let 1931 – 1932 a působivou sochu Mistra Jana Husa od Františka Bílka z let 1912 – 1914.
Na levé straně ulice U Křižovatky se nachází bývalý špitál s kostelem sv. Jana Křtitele, který náleží mezi nejstarší architektonické památky ve městě. Jeho založení spadá do období na přelomu 13. a 14. století. Svému účelu špitál sloužil do roku 1518. Přilehlý kostel sv. Jana Křtitele pak sloužil pouze jako filiální a hřbitovní svatyně kolínské farnosti. V průběhu 16. a 17. století byl několikrát upravován, významnější pozdně barokní přestavby se dočkal v roce 1747. Další velké rekonstrukce proběhly v letech 1861 - 1869 a 1936 – 1937. Od roku 1952 je kostel užíván pravoslavnou církví. V interiéru se mimo jiné nachází cyklus barokních nástěnných maleb a oltář, zhotovený v roce 1747 v dílně pražského sochaře Richarda Jiřího Prachnera.
Z ostatních památek ve východní části Kutnohorského předměstí nelze opomenout budovu bývalé Staré pošty, stojící na nároží ulic Rorejcova a Dukelských hrdinů. Rozlehlá empírová stavba s nárožním portikem vyrostla v roce 1845 na objednávku měšťana Františka Pivničky.
Na nevysokém návrší vedle nádraží stojí trosky starobylého kostela Všech svatých z doby kolem roku 1300. V roce 1611 byl na objednávku Šimona Šilhánka z Choustníka přestavěn v goticko – renesančním slohu. V letech 1760 – 1769 byl kostel barokně upraven kolínským stavitelem Janem Petržilkou. Po zrušení v důsledku josefínských reforem roku 1784 začala nevyužívaná stavba rychle chátrat, takže se již v polovině 19. století nacházela ve velmi špatném stavu. Generální rekonstrukce se kostel dočkal až v letech 1912 a 1933. V dubnu roku 1945 byl však těžce poškozen bombardováním, načež se z důvodu zanedbání údržby proměnil ve zříceninu.

Relics in Kutnohorské předměstí


Kutnohorské předměstí (Kutná Hora suburb) is located towards the east of the historic centre of Kolín. Its origins are already linked with the emergence of the former royal town in mid 13th century.
There is the building of the former Reálná škola (today's Business Academy) on the left side of Kutnohorská street, which replaced the inconvenient New Parish School at St. Bartholomew’s church in the year 1860. The large unauthentic building, designed by Frederick Spudil, belongs despite insensitive modern modifications to the most important monuments of the late romantic historicism.
Another feature of this part of the town is the Capuchin monastery with the Church of the Holy Trinity. Its early baroque complex was built in the years 1666 - 1671 according the project of the architect P. Bruno from České Budějovice. In the years 1739 - 1741 the monastery was rebuilt in the late Baroque style. Further adjustments were requested after the great fire damage in 1796. The premises acquired today’s appearance during an extensive renovation in 1908 – 1913. In accordance with the rules of Capuchin holy orders, the convent and the church has very modest architectural and artistic decorations. The church interior comprises historicist furnishings from the years 1908 - 1913, which were made along with the wall paintings under the influence of the Beuron school, operating within the Benedictine monastery in Prague Na Slovanech. Next to the monastery gate there is a Baroque sculpture of St. Barbara and John Nepomuk with Stará Boleslav palladium, which is the work of an unknown regional artist from 1735.
In Kutnohorská street there is the remarkable building of Town Theatre, which is one of the gems of modern architecture in Kolín. It was built according to the project of Jindřich Freiwald between 1937 - 1939. On the nearby Huss square we can find other important monuments of modern art – the functionalist Czechoslovakian Hussite church from a pupil of Jan Kotěra and Josef Gočár Vladimír Wallenfels from the years 1931 - 1932 and an impressive statue of John Huss by František Bílek from 1912 - 1914.
On the left side of U Křižovatky Street there is a former hospital with a church of St. John the Baptist, which belongs among the oldest architectural monuments in the town. It was established in the period between the 13th and 14th centuries. The Hospital was in use until 1518. The adjacent church of St. John the Baptist then served only as a branch and cemetery shrine of Kolín parish. During the 16th and 17th centuries it was modified several times, significant late Baroque reconstruction was done in 1747. Another major renovation took place in the years 1861 to 1869 and 1936 -1937. Since 1952, the church has been used by the Orthodox Church. In the interior we can find a series of Baroque wall paintings and altar, made in 1747 in the workshop of the Prague sculptor Richard Georg Prachner.
Among the other monuments in the eastern area of Kutnohorské předměstí we cannot ignore the former Old Post Office building in the corner of two streets Rorejcova and Dukelských hrdinů. The large Empire style building with a corner portico was built in 1845 at the request of František Pivnička.
On a low hill, next to the station there are ruins of the ancient church of All Saints from around the year 1300. In 1611, it was rebuilt in Gothic - Renaissance style on the request of Simon Šilhánek of Choustník. In the years 1760 - 1769 the church was rebuilt in Baroque style by the architect Jan Petržilka from Kolín. After de-consecration, due to the reforms of Emperor Joseph II. begun in 1784, the unused building started to deteriorate rapidly, so in the mid-19th century it was in very poor condition. General reconstruction of the church was finished in 1912 and 1933. In April 1945, it was heavily damaged by bombing, then due to neglected maintenance it became a ruin.

Galerie