Zámek


Na místě kolínského zámku ve 13. století stávala část městského opevnění s raně gotickou Klášterskou bránou. Pravděpodobně se zde také nacházel klášter dominikánů s kostelem P. Marie, který je písemnými prameny poprvé připomínán v roce 1295, a roku 1421 byl zničen husity. V letech 1437 – 1448 si husitský hejtman a kněz Bedřich ze Strážnice nechal v těsné blízkosti Klášterské brány vybudovat pozdně gotický hrádek, nazývaný „Lapis refugii“ („Kámen útočiště“), který se stal střediskem jeho zástavního panství, vytvořeného ze zabraných statků kláštera cisterciáků v Sedlci a dalších církevních institucí. Pravděpodobně v roce 1458 je získal český král Jiří z Poděbrad. Jeho syn Hynek z Minsterberka v roce 1477 panství včetně hradu prodal uherskému králi Matyášovi Korvínovi. Teprve v roce 1487 tento statek vykoupil Vladislav Jagellonský, a připojil jej k majetku královské komory. Na konci 15. a v první polovině 16. století byl kolínský hrad přestavěn v goticko - renesančním slohu a výrazně rozšířen o předhradí s vnějším opevněním.
Již od roku 1502 bylo panství českými panovníky zastavováno různým šlechtickým rodům. Z nich si kromě Vojtěcha z Pernštejna (v letech 1532 – 1534) zaslouží pozornost především páni ze Žerotína, kteří toto zboží získali v roce 1556. Karel ze Žerotína zahájil přestavbu hradu na renesanční zámek, dokončenou roku 1585 jeho synem Kašparem Melicharem. Větší část panství v roce 1591 tomuto zástavnímu držiteli odňal císař Rudolf II., a vrátil ji do správy královské komory. V průběhu třicetileté války byl zámek několikrát poškozen, rovněž celé panství se až do konce 17. století nacházelo v neutěšeném stavu. Za vlády císařovny Marie Terezie došlo roku 1778 k rozparcelování většiny kolínského panství, vlastní zámek byl v roce 1826 prodán podnikateli Václavu Veithovi. Za jeho působení došlo ke klasicistní přestavbě areálu, přičemž část budov byla v letech 1843 – 1844 zbořena v souvislosti se stavbou železniční trati. Necitlivé úpravy zámku pokračovaly i za dalších majitelů – Františka Horského z Horskýsfeldu a jeho dědiců (v letech 1862 – 1897), kdy byl celý komplex zámeckých budov přizpůsoben provozu pivovaru. Poté co v roce 1898 areál koupila akciová společnost Zámecký pivovar, došlo k dalším významným přestavbám pro užitkové účely. V současnosti probíhá postupná rekonstrukce této významné památky.
Areál zámku se skládá z paláce a předzámčí, obklopujících malé a velké nádvoří. Z mohutného zámeckého paláce se v úplném stavu zachovalo pouze západní křídlo, které obsahuje části původního hrádku Bedřicha ze Strážnice a pozůstatky raně gotické Klášterské brány. V suterénu se nacházejí rozlehlá pozdně gotická sklepení. V prvním patře se dobře zachoval prostor bývalé zámecké kaple s přilehlou sakristií a někdejší mázhaus s renesančním záklopovým stropem a dobovými nápisy na stěnách, přístupný po točitém schodišti s hřebínkovou klenbou. Ve druhém patře byly objeveny zazděné raně renesanční arkády. Jádro budovy předzámčí pochází z doby pozdně gotické přestavby, uskutečněné za vlády Vladislava Jagellonského kolem roku 1500. Středověkou podobu této části zámku připomíná torzo věžovité vstupní brány s náročně provedenými portály, z nichž vnější (dnes zazděný portál) zdobí reliéf dvou propletených draků a maskaron v podobě hlavy divého muže.

The Castle


In the 13th century, on the site of Kolín castle there was a city fortification with an early Gothic Monastery Gate. There was probably also the Dominican monastery with the Church of St. Mary, which is first mentioned in written sources in 1295, and in 1421 it was destroyed by the Hussites. In the years 1437 - 1448 the Hussite priest and governor Fredrik of Strážnice built a late-Gothic castle near Monastery Gate, it was called "Lapis Refugii" ("Stone Sanctuary"), which became the centre of his lien manor, made up of the appropriated monastery estate of Cistercians in Sedlec and other religious institutions. Probably in 1458 it belonged to the Bohemian King George of Poděbrady. In 1477 his son Henry of Münsterberg sold the estate, including the castle, to the Hungarian king Matthias Corvinus. In 1487 this estate was bought by Vladislaus II, and he joined it to the property of the Bohemian royal chamber. In the late 15th and early 16th century Kolín castle was rebuilt in Gothic – Renaissance style and it was greatly expanded into the forecourt with the outer fortifications.
Since 1502 the estate was temporarily given as collateral to various aristocrats by Bohemian rulers. Most noteworthy being Adalbert of Pernstein (from 1532-1534), also the Lords of Zierotin, who owned it from 1556. Charles of Zierotin started the castle reconstruction and turned it into a Renaissance castle, it was completed in 1585 by his son Casper Melchior. In 1591 Emperor Rudolf II. took away the greater part of the estate of this holder and returned it to the administration of the royal chamber. The castle was damaged several times during the Thirty Years War, and the whole estate was in a bleak state until the end of the 17th century. In 1778, during the reign of Empress Maria Theresa, most of Kolín's estate was parcelled out, a private mansion was sold to entrepreneur Wenzel Veith in 1826. During his tenure there was a classical reconstruction of the area, part of the building was demolished in connection with the construction of the railway line during the years 1843 - 1844. Insensitive adjustments were continued by other owners – František Horský of Horskýsfeld and his heirs (in the years 1862-1897), when the whole castle buildings were adapted to be run as a brewery. After 1898 when the Castle Brewery was bought by a stock company, there were other major renovations for commercial purposes. Currently, this important monument is under reconstruction.
The castle area consists of the main palace, and a second palace at the front, and is surrounded by a small and large courtyard. In the massive castle palace, only the west wing is fully preserved, which includes part of the original castle of Fredrik of Strážnice and the remains of the Early Gothic Monastery Gate. There are large late Gothic vaults in the basement. The first floor has a well-preserved area of ​​the former chapel with an adjoining sacristy, a hall with a former Renaissance flap ceiling and contemporary inscriptions on the walls, accessible by a spiral staircase with a groin vault. Arcades built in the early Renaissance were discovered on the second floor. The core of the front palace dates back to the late Gothic reconstruction, done during the reign of Vladislaus II around 1500. Of the medieval form of the castle there remains the main part of the tower entrance gate with elaborately made portals, from which the outer part (nowadays a walled portal) is decorated by a relief of two intertwined dragons and a gargoyle resembling the head of a wild man.

Galerie