Židovské hřbitovy


Starý židovský hřbitov v Kmochově ulici představuje významnou památku zdejší židovské komunity a bývá považován za jeden z nejstarších v Čechách. Jeho počátky spadají do 15. stol., nejstarší určené náhrobky se datují do r. 1492. Nachází se zde více než 2600 náhrobků, které podávají názorný přehled o vývoji židovské funerální architektury od konce středověku do 2. pol. 19. stol.
U hřbitovní zdi napravo od vchodu se nachází typově nejstarší náhrobek tvořený pravoúhlou kamennou deskou bez ozdob, jejíž dnes nečitelné nápisové pole lemuje široká obruba. Naproti němu je načervenalý mramorový náhrobek Eliji, syna Šemuela Maisela (1621). Jeho plastickou výzdobu tvoří polosloupky a završuje ho trojúhelníkový fronton s piniovou šiškou. Na štítku je zobrazen reliéf myši, symbolizující jméno zemřelého.
Z řady význačných náhrobků je třeba uvést náhrobek rabína Chajima, syna Sinaje (1624) na mírné vyvýšenině v centrální části hřbitova. Sejdeme-li k jejímu severozápadnímu úpatí, spatříme náhrobek Becalela, syna legendárního pražského vrchního rabína Jehudy Löwa (1599). Nalevo od něho stojí čestná řada náhrobků kolínských rabínů: Jakoba, syna Pinchase Illového (1781), Eleazara Kalira (1801), Chajima Deutschmanna (1837) a Daniela Franka (1860). V západní části hřbitova, přiléhající ke Sluneční ulici, se nalézají převážně mladší náhrobky z 19. stol. Naši pozornost upoutá především monumentální náhrobek továrníka Josefa Weissbergera (1823–1872).
Na Novém židovském hřbitově ve Veltrubské ulici na okraji Zálabí se pohřbívalo od r. 1887. Díky silnému vlivu obecné funerální tvorby se v jeho areálu setkáváme jen s menším množstvím tradičních židovských náhrobků.
Nedaleko od vchodu u hřbitovní zdi byla zbudována monumentální hrobka podnikatele Bernarda Mandelíka (1844–1910). Na levé straně od ní se nachází náhrobek jeho syna Arnošta (1877–1914), který navrhoval architekt Jan Kotěra se sochou připisovanou Janu Štursovi. Dále u zdi narazíme na hroby Kláry Kafkové (1847–1908) a Filipa Kafky (1847–1914), strýce spisovatele Franze Kafky.
Ve druhé řadě levé části hřbitova nalezneme hrobku Františka Jaroslava Koblera (1892–1915) a jeho otce, podnikatele Rudolfa Koblera (1859–1924); v první řadě hrob továrníka Zikmunda Feldmanna (1855–1917), výrobce obuvi, jehož náhrobek vychází také z návrhu Jana Kotěry; a Zikmunda Poláčka (1852–1924), zakladatele kavárny American. Ve druhé řadě stojí nezvyklý náhrobek Bedřišky Reichnerové (1893–1916), členky opery Národního divadla v Praze.
Na pravém okraji 14. řady se nacházejí tři obelisky – druhý zprava od kraje patří kolínskému rabínovi Josefu Gugenheimerovi (1831–1896) a třetí jeho synovi a následníkovi v úřadu kolínského rabína Rafaelu Gugenheimerovi (1868–1916). V zadní části se tyčí vysoké náhrobky kolínské rodiny Petschkovy, v 18. řadě Josefiny Petschkové (1891) a v 19. řadě Samuela Petschka (1890).
V pravé části hřbitova u severní zdi stojí náhrobek manželů Růženy (1856–1922) a Viléma (1846–1932) Saudkových, rodičů spisovatelů Roberta Saudka a Gisy Saudkové Pickové. Pravé části dominuje památník obětem holocaustu, postavený podle plánů akademické sochařky Věry Bejrové a architekta ing. Jaroslava Křeliny, odhalený v r. 1950. Památník nese jména 487 obětí z kolínské židovské obce, které zahynuly během 2. světové války. Současně byl odhalen i vedlejší náhrobek šesti neznámých mužů, jejichž mrtvoly byly 23. 1. 1945 vyhozeny na kolínském nádraží z vlaku, převážejícím osvětimské vězně.

3D prohlídka Starý židovský hřbitov

Jewish cemeteries


The Old Jewish Cemetery in Kmochova Street is a significant monument of the local Jewish community and is considered one of the oldest in the country. Its beginnings date back to the 15th century, the oldest specified tombstones date back to 1492. There are more than 2,600 tombstones, which provide an illustrative overview of the development of Jewish funerary architecture from the middle Ages to the 2nd half of the 19th century.

At the cemetery wall on the right of the entrance is the oldest tombstone composed of a rectangular stone slab without any ornamentation. Nowadays broad outlines surround an illegible inscription field. The reddish marble gravestone of Elija, the son of Shemuel Maisel (1621) is opposite it. Its plastically moulded decoration is composed of half-columns and is completed with a triangular entablature with stone cornice. The relief of the mouse symbolizes the name of the deceased.
From a number of prominent tombstones, the gravestone of Rabbi Chajim, the son of Sinaj (1624) should be mentioned, it is on a slight elevation in the central part of the cemetery. If we walk to its northwest side, we can see the tombstone of Becalel, the son of Prague's legendary Chief Rabbi Jehud Lowa (1599). On its left are several tombstones of Kolín´s Rabbis: Jakob, the son of Pinchas Illov (1781), Eleazar Kalir (1801), Chajim Deutschmann (1837) and Daniel Frank (1860). In the western part of the cemetery, adjacent to Sluneční Street, we can find mostly younger tombstones from the 19th century. Our attention is attracted by the monumental tombstone of the factory worker Joseph Weissberger (1823-1872).

Burials started in the New Jewish Cemetery in Veltrubská Street on the edge of Zálabí from the year 1887. Due to the strong impact of conventional funerals fewer traditional Jewish tombstones are seen.

The monumental tomb of entrepreneur Bernard Mandelík (1844-1910) was built near the entrance of the cemetery. A tombstone of his son Ernest (1877-1914) can be found on the left side of it, it was designed by the architect Jan Kotěra with a statue attributed to Jan Štursa. Further along the wall, we can find the tombs of Kafková Klára (1847-1908) and Filip Kafka (1847-1914), the uncle of the writer Franz Kafka.

On the second row on the left side of the cemetery we can find the tomb of František Jaroslav Kobler (1892-1915) and his father, an entrepreneur Rudolf Kobler (1859-1924); on the first row there is the tomb of the factory founder Feldmann Zikmund (1855-1917), a shoe manufacturer, whose tomb is also based on a design by Jan Kotěra; and Poláček Zikmund (1852-1924), a founder of the Café American. In the second row there is the unusual tombstone of Bedřiška Reichnerová (1893-1916), an opera soprano of the National Theatre in Prague.

On the right edge of the 14th row there are three obelisks – the second on the right from the edge belongs to Kolín´s Rabbi Joseph Gugenheimer (1831-1896) and the third one to his son and his successor in the office of Kolín´s Rabbi Rafael Gugenheimer (1868-1916). Tall tombstones of Kolín´s Petschkov’s family rise at the back, in the 18th row is the gravestone of Josefina Petschková (1891) and in the 19th row the gravestone of Samuel Petschka (1890).

In the right part of the cemetery at the north wall is the gravestone of the spouses Růžena (1856-1922) and Vilém (1846-1932) Saudek, parents of writers Robert Saudek and Gisa Saudková Picková. The right part is dominated by a memorial of Holocaust victims, built according to the plans of the academic sculptor Věra Bejrová and the architect Jaroslav Křelina, completed in 1950. The memorial bears the names of 487 victims of Kolín's Jewish community, who died during the Second World War. A side gravestone of six unidentified men, whose bodies were thrown out at Kolín´s station from the train transporting Auschwitz prisoners on 23.1.1945, was revealed at the same time.

3D preview Old Jewish Cemetery

Galerie